نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

زندگی با بیماری مزمن فرایندی طولانی‌مدت از مواجهه با سیمپتوم‌ها، زخم‌ها، تشخیص و درک این موقعیت و بازمفهوم‌سازی و بازسازی روایی آینده‌ی فرد بیمار است. دردهای مزمن یکی از آن سیمپتوم‌های پیچیده‌ای است که بیماران در زندگی روزمره‌ی خود، مرئی و نامرئی تجربه می‌کنند. ایده‌ی نظری مقاله این است که دردهای مزمن در بیماری‌های مزمن متضمن مدارایی طولانی‌مدت با بدن هستند، تمرین طولانی از زیستن با بدنی غیرقابل‌پیش‌بینی و دردهایی که مرئی و نامرئی، با دلیل و بی‌دلیل در زمانی که انتظارش را ندارید، سر می‌رسند. هدف من در این مقاله نشان‌دادن این ایده است که درد مزمن چگونه و به‌واسطه‌ی چه شیوه‌هایی شکلی از رنج است؟ مفروضه­ی ما در این رابطه کنارگذاشتن نظریه‌های نوروفیزیولوژیکی است که درد را به حسی جسمی و تنانی و استوار بر پایه‌ی واکنش مغز تقلیل می‌دهند. براین اساس به مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دردهای مزمن در بیماران مبتلا به ام-اس پرداخته­ایم. در این کاوش دشوار در میانه‌ی خاطرات ازهم‌گسیخته، استعاره‌های الهیاتی، دل‌نوشته‌های احساسی و غیره، پنج مضمون بنیادی خود را آشکار ساخته که عبارت‌اند از: آسیب‌پذیری و حس شکنندگی، درد در بنیان تجربه زندگی، ترس از معلولیت و تمرین مستمر مدارا با بدن و نارضایتی تنانه و شکایت از بدن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Burden of Pain and Practicing Patience with the Body: The Phenomenology of Lived Experience of Chronic Pains in MS Patients

نویسنده [English]

  • Kamal Khaleghpanah

Assistant Professor of Sociology, University of Kurdistan,Kurdistan, Iran

چکیده [English]

Living with a chronic disease is a long-lasting process of experiencing symptoms and pain, recognizing and understanding this situation, and the re-conceptualizing and reconstructing the future of the person suffering from it. Chronic pains are among the complicated symptoms experienced by patients both perceptibly and imperceptibly in their everyday life. The theoretical idea of the article is that chronic pains resulting from chronic require endless patience with the body. They require a kind coexistence with an unpredictable body and the perceptible and imperceptible pains that erupt at times least expected. This article tries to show how and in what ways chronic pain is a kind of suffering. In this article neurophysiological theories that reduce pain to a bodily feeling caused by the reaction of the brain are pushed aside and the lived experience of chronic pains in MS patients is phenomenologically studied. Through this investigation into disrupted memories, divine metaphors and sensational personal writings including fear of disability and constant practice of patience with the body, bodily dissatisfaction, and complaints of the body.
sability, practicing tolerance toward the body, and discontentment with and complaining about the body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Pain
  • MS
  • Practicing Patience
  • Vulnerability
-      Dravitzki, T. (2015). An interpretative phenomenological analysis of'being religious' in emerging adults within a tertiary education setting.
-      Aghayousefi, A., shaghaghi, F., dehestani, M., barghi irani, Z. (2012). The Relationship between Quality of Life (QoL) and Psychological Capital with Illness Perception in MS Patients. QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, 1(1), 29-41
-      Bendelow, G. A., & Williams, S. J. (1995). Transcending the dualisms: towards a sociology of pain. Sociology of Health & Illness, 17(2), 139-165.
-      Broom, B. (2018). Meaning-full disease: How personal experience and meanings cause and maintain physical illness. Routledge.
-      Bueno-Gómez, N. (2017). Conceptualizing suffering and pain. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 12(1), 1-11.
-      Bullington, J. (2009). Embodiment and chronic pain: Implications for rehabilitation practice. Health care analysis, 17(2), 100-109.
-      Bury, M. (1982). Chronic illness as biographical disruption. Sociology of health & illness, 4(2), 167-182.
-      Dravitzki, T. (2015). An interpretative phenomenological analysis of'being religious' in emerging adults within a tertiary education setting. Unpublished M.Sc. dissertation, Victoria University of Wellington.
-      Dysvik, E., Natvig, G. K., & Furnes, B. (2013). A narrative approach to explore grief experiences and treatment adherence in people with chronic pain after participation in a pain-management program: a 6-year follow-up study. Patient preference and adherence, 7, 751.
-      Finlay, L. (2012). Debating phenomenological methods. In Hermeneutic phenomenology in education (pp. 15-37). Brill Sense.
-      Fisher, G. S., Emerson, L., Firpo, C., Ptak, J., Wonn, J., & Bartolacci, G. (2007). Chronic pain and occupation: An exploration of the lived experience. American Journal of Occupational Therapy, 61(3), 290-302.
-      Flick, Uwe (2006). An introduction to qualitative. Translated into Persian By Hadi Jalili. Tehran: Nay Publication.
-      Friesen, N., Henriksson, C., & Saevi, T. (Eds.). (2012). Hermeneutic phenomenology in education: Method and practice (Vol. 4). Springer Science & Business Media.
-      Jackson, J. (2003). Translating the pain experience. Translation and ethnography: the anthropological challenge of intercultural understanding, 172-194.
-      Jackson, J. (2005). How to narrate chronic pain? The politics of representation. PROGRESS IN PAIN RESEARCH AND MANAGEMENT, 34, 229.
-      Kafle, N. P. (2011). Hermeneutic phenomenological research method simplified. Bodhi: An interdisciplinary journal, 5(1), 181-200.
-      Koestler, Angela (2002). Understanding Chronic Pain. University press of Mississippi Jakson.
-      Kotarba, J. A. (1983). Chronic pain: Its social dimensions (Vol. 13). Sage Publications, Inc.
-      Kotarba, J. A. (1983). Chronic pain: Its social dimensions (Vol. 13). Sage Publications, Inc.
-      Laverty, S. M. (2003). Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological considerations. International journal of qualitative methods, 2(3), 21-35.
-      Laverty, S. M. (2003). Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological considerations. International journal of qualitative methods, 2(3), 21-35.
-      Leder, D. (1990). The Absent Body. Chicago: Chicago University Press.
-      Lubkin, I (2013). Chronic illness: Impact and interventions. Jones & Bartlett Learning.
-      Morris, D (1991). The Culture of Pain. Berkeley. University of California Press.
-      Rysewyk, S (2016). Meanings of Pain. Springer.
-      Skuladottir, H., & Halldorsdottir, S. (2008). Women in chronic pain: Sense of control and encounters with health professionals. Qualitative Health Research, 18(7), 891-901.
-      Sokolowski, R. (2000). Introduction to phenomenology. Cambridge university press.
-      Svenaeus, F. (2015). The phenomenology of chronic pain: embodiment and alienation. Continental philosophy review, 48(2), 107-122.
-      Tabrizi, M (2016). Qualitative research method in interpretive schools (Context and application). Tehran: Etelaat Publication.
-      Van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Routledge.
-      Weiss, Gregory L. (2016). The sociology of health, healing, and illness. Routledge.
-      Williams, S (1993). Chronic respiratory illness. Routledge.
-      Williamson, R. (2013). Exploring the therapeutic self. Unpublished Ph.D dissertation, City University of London.