تبیین جامعه‌شناختی پدیده هولیگانیسم تماشاگران فوتبال (مورد مطالعه: تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

خشونت طرفداران و هواداران فوتبال که هولیگانیسم (اوباشیگری) نام دارد، به‌اندازه‌ای جدی و رایج است که برای جامعه نیز معضلاتی حاد به دنبال دارد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که:‌ چه عواملی بر هولیگانیسم در بین تماشاگران فوتبال مؤثر است و به چه میزان؟‌ و از چه مسیری؟ رویکرد پژوهش حاضر اثبات‌گرایی و روش تحقیق از نوع توصیفی – تبیینی است که در آذر ماه سال‌ 97 پس از بررسی اعتبار و قابلیت اطمینان جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تماشاگران فوتبال شهر تهران می‌باشند که درنهایت با استفاده از فرمول کوکران تعداد 422 نفر با تلفیق نمونه‌گیری طبقه‌بندی نامتناسب و تصادفی ساده بررسی شده‌اند.  طبق یافته‌های پژوهش حاضر محیط پیرامون، هیجانات کاذب، امکانات رفاهی و شخصیت برون‎گرا بر هولیگانیسم مؤثر می‌باشند. دو متغیر محیط پیرامون و هیجانات کاذب تماشاگران فوتبال به‌طور مستقیم بر هولیگانیسم مؤثر است که این تأثیر مثبت و مستقیم است و متغیرهای امکانات رفاهی و شخصیت برون‏گرا به شکل غیرمستقیم بر متغیر وابسته اثر می‏گذارند. متغیر هیجانات کاذب علاوه بر تأثیر مستقیم به شکل غیرمستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر محیط پیرامون نیز بر هولیگانیسم تأثیر می‏گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Explanation of the Phenomenon of Soccer Hooliganism Case Study: Soccer Spectators of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rahmani Khalili 1
  • Syed Milad Safavian 2
1 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Central Branch. (Corresponding Author)
2 MA of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Hooliganism, which can be construed as the violence of soccer fans, is a much serious and current phenomenon that brings about adverse effects in society. Therefore, the main questions of the present research are as follows: what factors affect hooliganism among soccer spectators and how? to what extent? The study employs a positivist approach, and the applied method is based on explanatory research, which is based on the data of a questionnaire handed out in September 2018, after making sure of the validity and reliability of the questionnaire. The statistic population consisted of soccer fans in Tehran who were collected randomly based on Cochrane’s formula, the final number of the population being 442. The results are as follows: The environment, false emotions, facilities, and extrovert personalities are factors that affect and cause hooliganism. The environmental factor and the false emotional factor affect hooliganism directly and positively. The factors of' facilities and extrovert personalities affect the dependent variable indirectly. The factor of false emotions not only affect hooliganism directly, but they also affect it by affecting the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of Sport
  • Soccer
  • Soccer spectators
  • Hooliganism