نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ایران در اقتصادِفرهنگ با مسئله توسعه­نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه­یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادِفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده‌نظام­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن‌ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می­یابد. در این مقاله توسعه­­یافتگی اقتصادِفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه با روش تطبیقی بین 10 کشور اول پیشرفته و 10 کشور اول رشدیافته در اقتصادِفرهنگ و ایران بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که هرچه نظم در جامعه بیشتر بوده، توسعه اقتصاد­فرهنگ نیز بیشتر شده است. همبستگی بین نظم در جامعه و توسعه اقتصادِفرهنگ 0.72 r = بوده و 0.52 از تغییرات اقتصادِفرهنگ به‌وسیله نظم در جامعه تبیین شده ­است. در تبیین هم­زمان تغییرات اقتصادِفرهنگ، سرمایه‌اقتصادی و فرهنگی بیشترین توان تبیین را داشته­اند. روش بازه احتمال وقوع نشان داد ایران درصورتی­که نرخ رشد خود را در سرمایه­اقتصادی 1.32، در سرمایه­فرهنگی 0.50، در سرمایه‌اجتماعی 0.20 و در سرمایه­سیاسی به 1.13 برساند در سال 2030 میلادی و 1410 ‌‌شمسی در اقتصادِفرهنگ به توسعه­ای همانند کشورهای پیشرفته می­رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Relationship between the Development of Economics of Culture and Order in Society

نویسندگان [English]

  • Davood Parchami 1
  • Fatemeh Derakhshan 2

1 Assistant Professor of Sociology, Shahid Beheshti University

2 PhD Candidate of Cultural Sociology. Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Iran is facing a problem of underdevelopment with regards to the Economics of Culture (EC) and is far from developing, developed, and even similar countries in this regard. EC develops with maintained order on the components of the economic, cultural, social and political subsystems and their relations with each other and as a result of quantitative and qualitative growth and diversity in the process of production, distribution and consumption of goods and cultural services. In the present article, development of EC and its relations with order in society have been studied through a comparative method between the top 10 advanced countries and the top 10 developed countries in EC and Iran. The results indicate that the more order in society, the more the increase of in said society. The correlation between order in society and the development of EC was r = 0.72, and 0.52 of the changes of EC is explained by order in society. In simultaneous explanation, changes of EC, and economic and cultural capital have the greatest potential for explanation. The Probability Interval Method showed that if Iran reaches a growth rate of 1.84 in economic capital, 4 in cultural capital, 1.6 in social capital and 1.64 in political capital,  it will reach an  EC in 2030 similar to that of advanced countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Social Order
  • Economics of culture
  • economic capital
  • cultural capital
  • Social Capital
  • Political Capital
-      Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital in J. G. Richardson. Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, New York: Greenwood Press.
-      Chalabi, M. (2010). Sociology of Order. Theoretical Description and Analysis of Social Order (In Persian), Tehran: Ney Publication.
-      Ginsburgh, V. (2000). Economics of Art and Culture. Translated into Persian by Ali A. Mohammadbeigi, Tehran: Baz Publication.
-      Glossary of UNESCO Institute for Statistics: Http://Uis.Unesco.Org
-      Horkheimer, M., Adorno, T. (2005). Dialectic of Enlightenment. Translated into Persian by Omid Mehregan, Tehran: Gamno Publication.
-      Iranian Film and Cinema Sales Report (2018), Deputy Minister of Technology Development and Cinematic Studies of Iran.
-      Masoudinia, Z., Rashidpoor, A., Ebrahimzadeh, R. (2018). Effective Strategies on Strengthening the Structure of the Economics of Culture in Iran. Iranian Journal of Socio-Cultural Strategy, 27: 103-138.
-      Methodology Report Legatum, 2018, Legatum Prosperity Index TM: Www.Prosperity.Com
-      Nazemi Ardakani, M., Sayadi, M. (2014). A Comparison of Selected Countries Regarding Cultural Economics and Suggestions to Promote It in Iran. Iranian Journal of Socio-Cultural Strategy, 13: 191-226.
-      Oakley, Kate And O'Connor, Justin (2015). The Routledge Companion to the Cultural Industries. Taylor & Francis
-      Parchami, D. (2011). Comparative Study of the Relationship between Order in Society and Scientific Progress. Iranian Journal of Social Analysis, 61: 65-102.
-      Parchami, D., Hajizadeh, K. (2014). Introducing the Probability Interval Method (P Method): A Multivariate Data Analysis Technique in the Social Sciences. Second National Conference on Sociology and Social Sciences, Tehran.
-      Parchami, D., Jalali, F. (2016). Social Contexts of Resistance Economics, Proceedings of the First Conference on Resistance Economics, Tehran.
-      Parsons, T. (1951). The Social System. New York: Free Press.
-      Pratt, A.C. (2004). The Cultural Economy: A Call for Specialized, ‘Production of Culture’ Perspectives, International Journal of Cultural Studies, Volume 7(1).
-      Pratt, Andy (2009). Cultural Economy. International Encylopedia of Human Geography, Volume2, R. Kitchen and N. Thrift. Oxford, Elsevier.
-      Rashad, A.A. (2005). Concept of Scientific Development. Iranian Journal of Reflection of Thought J, Qom, Iran, 62:7-11
-      Sepehrnia, R., Delavar, A. Salehi Amiri, S.R. (2012), Study the Relationship between Cultural Creative Industries and Promotion of Cultural Capital in Iran. Iranian Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 2(1): 139-161.
-      Shirazi, H., Izadkhah, M.M. (2016). Policy Approach in Economics of Culture; Study: Commercialization of Animation Side Products. Iranian Journal of Public Policy, 2(3): 141-161.
-      Tavassoli, G.A. (2010). Sociological Theories. Tehran: Samt Publication. (In Persian).
-      The Global Competitiveness Report 2017–2018, World Economic Froum
-      Throsby, D. (2014). Economics and Culture. Translated into Persian by Kazem Farhadi, Tehran: Ney Publication.
-      Todaro, M.P. (2012). Economic Development in the Third World. Translated into Persian by Golamali Farjadi, Tehran: Koohsar Publication.
-      Towse, R. (2014). A Handbook of Cultural Economics. Translated into Persian by Ali A. Farhangi and Others, Tehran: Danjeh Publication.
-      UNESCO-UIS (2012). Measuring the Economic Contribution of Cultural Industries. UNESCO Institute for Statistics Data Base Anholt, Simon; Govers, Robert.2018, "FAQ". The Good Country Index: Https://Goodcountryindex.Org
-      Cultural Times. 2015. The First Global Map of Cultural and Creative Industries: Https://Unesdoc.Unesco.Org
-      European Union Open Data Portal: Https://Data.Europa.Eu/Euodp/Data/
-      Games, Esports, and Mobile Market Research and Data, Newzoo, 2019: Https://Newzoo.Com/
-      IFPI Global Music Report 2018, Https://Www.Ifpi.Org
-      Legatum Prosperity Index 2018: Https://Www.Prosperity.Com/
-      Publishing Perspectives - International Book Publishing News: Https://Publishingperspectives.Com/
-      Statistical Center Of Iran: Https://Www.Amar.Org.Ir/English
-      The Global Sustainable Competitiveness Report2018: Http://Solability.Com/The-Global-Sustainable-Competitiveness-Index/The-Index
-      UNESCO Institute for Statistics: Http://Data.Uis.Unesco.Org/
World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability: Https://Www.Worldbank.Org/