بررسی تطبیقی رابطه توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم در جامعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ایران در اقتصادِفرهنگ با مسئله توسعه­نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه­یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادِفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده‌نظام­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن‌ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می­یابد. در این مقاله توسعه­­یافتگی اقتصادِفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه با روش تطبیقی بین 10 کشور اول پیشرفته و 10 کشور اول رشدیافته در اقتصادِفرهنگ و ایران بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که هرچه نظم در جامعه بیشتر بوده، توسعه اقتصاد­فرهنگ نیز بیشتر شده است. همبستگی بین نظم در جامعه و توسعه اقتصادِفرهنگ 0.72 r = بوده و 0.52 از تغییرات اقتصادِفرهنگ به‌وسیله نظم در جامعه تبیین شده ­است. در تبیین هم­زمان تغییرات اقتصادِفرهنگ، سرمایه‌اقتصادی و فرهنگی بیشترین توان تبیین را داشته­اند. روش بازه احتمال وقوع نشان داد ایران درصورتی­که نرخ رشد خود را در سرمایه­اقتصادی 1.32، در سرمایه­فرهنگی 0.50، در سرمایه‌اجتماعی 0.20 و در سرمایه­سیاسی به 1.13 برساند در سال 2030 میلادی و 1410 ‌‌شمسی در اقتصادِفرهنگ به توسعه­ای همانند کشورهای پیشرفته می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Relationship between the Development of Economics of Culture and Order in Society

نویسندگان [English]

  • Davood Parchami 1
  • Fatemeh Derakhshan 2
1 Assistant Professor of Sociology, Shahid Beheshti University
2 PhD Candidate of Cultural Sociology. Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Iran is facing a problem of underdevelopment with regards to the Economics of Culture (EC) and is far from developing, developed, and even similar countries in this regard. EC develops with maintained order on the components of the economic, cultural, social and political subsystems and their relations with each other and as a result of quantitative and qualitative growth and diversity in the process of production, distribution and consumption of goods and cultural services. In the present article, development of EC and its relations with order in society have been studied through a comparative method between the top 10 advanced countries and the top 10 developed countries in EC and Iran. The results indicate that the more order in society, the more the increase of in said society. The correlation between order in society and the development of EC was r = 0.72, and 0.52 of the changes of EC is explained by order in society. In simultaneous explanation, changes of EC, and economic and cultural capital have the greatest potential for explanation. The Probability Interval Method showed that if Iran reaches a growth rate of 1.84 in economic capital, 4 in cultural capital, 1.6 in social capital and 1.64 in political capital,  it will reach an  EC in 2030 similar to that of advanced countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Social Order
  • Economics of culture
  • economic capital
  • cultural capital
  • Social Capital
  • Political Capital