نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه سوره (نویسنده مسئول)

2 استاد تمام تئاتر، دانشگاه تهران.

3 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

چکیده

مقاله­ی پیش رو به‌منظور تحلیل جامعه­شناختی سه گونه از نمایش­های شادی­آور زنانه­ در دوران حکومت قاجار انجام شد. گونه­های مذکور شامل: نمایش­های انتقادی و سنتی، نمایش‌های انتقادی-اجتماعی (مردان هوسران) و نمایش­های اجتماعی (نبودن امنیت اقتصادی) بود. دو یا سه مورد از نمایش­های هر گروه، معرفی و ارزیابی شدند. یکی از طرق واکاوی نمایش­های شادی­آور زنانه بهره­گیری از مفاهیم جامعه­شناسی بود، از­این‌رو به­منظور بازنمایی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه­ای مردمحور با بهره­گیری از مفهوم سلطه­ی مردانه­ی پیر بوردیو به تحلیل موضوع حاضر پرداخته شد.مقاله­ی حاضر از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات ضروری تحقیق با استفاده از شیوه­ی کتابخانه­ای گردآوری شد. با استناد بر اطلاعات به‌دست‌آمده، زنان به‌منظور رهایی از زیر بار فشارهایی که از سوی جامعه بر آنان تحمیل می‌شد، به راه­های گوناگونی متوسل شدند؛ یکی از این راه­ها اجرای نمایش­هایی با محوریت زنان، به جهت بازنمایی مسائل و معضلات آن‌ها بود؛ نمایش عقده­های فروخورده­ای که در اثر تعصبات جامعه­ای مردسالار، به وجود آمده بودند. نتیجه­ حاکی از آن بود که واکاوی نمایش­های زنانه، یکی از راه­های مؤثر در ریشه­یابی تأثیرات چیرگی مردان بر زنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functions, Forms, and Meanings of Women’s Cheerful Performances during the Qajar Era

نویسندگان [English]

  • Asal Asri Maleki 1
  • Mahmoud Azizi 2
  • Kazem Shahbazi 3

1 MA of Dramatic Literature, Soore University. (Corresponding Author

2 Full Professor of Theater, University of Tehran

3 MA of Dramatic Literature, Islamic Azad Universitiy, Central Branch

چکیده [English]

The current paper analyzes the sociology of three fashions of women’s cheerful performances during the Qajar Dynasty. The genres or fashions include critical and traditional performances, socio-critical performances (lustful men), and social performances (lack of economic security). Two or three cases of the performances of each type are introduced and evaluated. One of the ways to study women's cheerful performances is through utilizing sociological concepts, thus to study the social status of women at the time of a male-centered society, Bourdieu’s masculine domination was employed. The present study was conducted through descriptive–analytical method, and the required information was collected through a library approach. According to the data collected, in order to escape the pressures imposed on them by society, women sought different methods, one of them being holding performances with women as their center to represent their own issues. The performances were an exhibition of concealed complexes which were manifested by the prejudices of a patriarchal society. The results show that exploring these performances is one of the effective methods of finding the roots of the effect of masculine domination of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masculine Domination
  • Functions
  • Forms and Meanings
  • Women's Cheerful Performances
  • Qajar Era
-      Ashoorpoor, S. (2010). Ta'ziyeh (Iranian Shows, Volume 2). Tehran: Sooreh Mehr Publication, Pp. 182-183, (In Persian).
-      Amid, H. (2010). Amid Persian Dictionary. Azizallah Alizadeh (Editor). Tehran: Raahe Roshd Publication, P. 658, (In Persian).
-      Ansaari, M. (2012). Comprehensive Spellfrom Sheykh Ahmad Ebn Ali El-Booni. The Largest Center for Foreign Sciences and Quranic Prayers. Retrieved From Http://Doa5.Blogfa.Com. Received 13 July 2017.
-      Bonnewitz, P. (2005). Premieres Lecons Sur la Sociologie de Pier Bourdieu. Translated into Persian by Jahangir Jahangiri & Hassan Poorsafir. Tehran: Agah Publication, P. 12.
-      Bourdieu, P. (2014). Leçon Sur la Leçon. Translated into Persian by Naser Fakoohi. Tehran: Ney Publication, Pp. 119-120.
-      Bourdieu, P. (1999). La Domination Masculine. Translated into Persian by Rahim Haashemi. Pp. 2-50.Retrieved from Www.Ketabnak.Com.
-      Champagne, P. (2012). Pier Bourdieu. Translated into Persian by Nahid Moayyedhekmat. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies Publication, P. 62.
-      Delrish, B. (1996). Woman in the Qajar Period. Tehran: Sooreh Mehr Publication, Pp. 23, 25-27, 30-31, (In Persian).
-      Djordejvic, K., Huwiler, Ch. & Perrin, A. (2004). »La Domination Masculine Pierre). Bourdieu. Giuditta Mainardi, Séminaire: Genre Et Migration. Retrieved from Http://Www.Unifr.Ch. Received 15 July 2017.
-      Endjavishiraazi, A. (1974). Scenes Populaires Bouffes. Tehran: Amir-Kabir Publication, Pp. 47-48, 65-66, (In Persian).
-      Estaraabaadi, B. (1892). Men's Flaws. Pp. 95-96. Retrieved from Http://Www.Qajarwomen.Org, (In Persian).
-      Ettehaadiyeh (Nezam Maafi), M. (1994). Woman in Qajar Society (The Social Status of Women at the Beginning of the 14th Century AH). Kelk. 55-56: 27-50, Pp. 30-31, 41, (In Persian).
-      Farrokhi, H. (2009). »Women's Social Status and Women'sExhilarating Views«. Sahneh. 69 (8): 62-66, P. 63, (In Persian).
-      Floor, W. (2010). A Social History of Sexual Relations in Iran.Translated into Persian by Mohsen Minookherad. Stockholm: Ferdowsi Publication, Pp. 51, 76-78, 82, 95-96.
-      Hedaayat, S. (1977). Nirangistan. Tehran: Jaavidaan Publication, Pp. 22, 24, 32, (In Persian).
-      Hejaazi, B. (2013). The History of Ladies (Women Status in Qajar Dynasty). Second Edition. Tehran: Ghasidehsara Publication, Pp. 199-200, (In Persian).
-      Jahaazi, N. (2013). Shows Games in Iran. Tehran: Afraz Publication, Pp. 15-16, (In Persian).
-      Jarallahi, O. (2000). »Contribution of Iranian Women to Decision Makings«. Social Sciences (Published by Allameh Tabataba’i University). 11-12 (7): 203-223, Pp. 208-209. Retrieved from Http://Qjss.Atu.Ac.Ir/Article_5193.Html. Received 8 June 2017, (In Persian).
-      Mehraabaadi, M. (2000). An Iranian Woman Narrated by French Travel Writers. Tehran: Afarinesh & Roozegar Publications, Pp. 197, 248-249, 364-365, 444-445, 448-452, (In Persian).
-      Moi, T. (2009). Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu's. Sociology of Culture, the Johns Hopkins University Press. 22 (4): 1017-1049, P. 1035. Retrieved from Http://Www.Jstor.Org. Received 12 June 2017.
-      Sanasarian, E. (2005). The Women's Rights Mouement in Iran: Mutiny, Appeasement, and Repressian from 1900 to Khomeini, 1982. Translated into Persian by Nooshin Ahmadikhoraasaani. Tehran: Akhtaraan Publication, Pp. 29-31.
-      Shahri, J. (1992). Old Tehran. Volume 1. Second Edition. Tehran: Moin Publication, Pp. 534-543, (In Persian).
-      Shahri, J. (1997). Old Tehran. Volume 2. Second Edition. Tehran: Moin Publication, P. 62, (In Persian).
-      Sweeney Mir, UR. (2009).Male Domination and Women's History (P. 1). Translated into Persian by Narimaan Rahimi. Retrieved from Http://Anthropology.Ir. Received 10 July 2017.
-      Taaj Al-Saltanah. (1982). Memori’s of Taaj Al-Saltanah. Mansooreh Etehadiyeh (Nezam Maafi) & Siroos Saavandiyan (Editors). Tehran: Tarikhe Iran Publication, Pp. 7-8, 84, 98, (In Persian).
-      Thalasso, A. (2012). Le ThéâtrePerson. Translated into Persian by Faezeh Abdi. Tehran: Bidgol Publication, Pp. 26, 55.
-      Wallace‚ M. (2003). A Disconcerting Brevity: Pierre Bourdieu's MasculineDomination of Manitoba.PMC. Retrieved from Http://Pmc.Iath.Virginia.Edu. Received 5 July 2017.
-      Yazdaanaashoori, F & Ensaafi, J. (2009). Iranian Women's Shows. Tehran: Raabee Publication, Pp. 5-8, 44, 187-188, (In Persian).