نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات زنان دانشگاه الزهرا(س)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

چکیده

پدیده‌ی کودکان کار ازجمله مسائل اجتماعی است که در چند سال اخیر موردتوجه عده‌ی زیادی از محققین و پژوهشگران قرارگرفته، این در حالی است که در بسیاری مواقع این تحقیقات با غفلت از دختران کار صورت پذیرفته است؛ در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و انجام مطالعات پدیدارشناسانه، تجربه‌ی زیسته‌ی دختران کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بدین منظور با 23 دختر 6 تا 16 ساله که تجربه‌ی زیسته‌ی مشترک کار و زندگی در خیابان دارند، مصاحبه‌های عمیق کیفی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، درک و توصیف دختران از کار درخیابان و فهم روایت‌های آن‌ها در چهار مضمون اصلی «ویژگی‌های زمینه‌ای و قومیتی»، «سنخ‌شناسی فعالیت‌های روزمره مبتنی بر جنسیت»، «حیطه‌های فضایی و مکانی کار» و «مهارت‌ها و ترفندها» قابل مقوله‌بندی است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، زمینه‌ها و بسترهای کار دختران در خیابان، در چهار مقوله‌ی «زندگی در خانواده‌های از هم گسیخته»، «فرودستی و درماندگی»، «کار دختران به‌مثابه حمایت از خانواده» و «استثمار مضاعف و کنترل شدید دختران کار» قابل مقوله‌بندی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Lived Experience of Girls Working on the Street in the Context of Gender Considerations and Ethnic Differences

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirhosseini 1
  • Elaheh Ghorbani 2

1 Assistant Professor of Women and Family Studies , Alzahra University

2 MA of Women Studies, Alzahra University

چکیده [English]

The phenomenon of  labor children is one of the social problems that has attracted the attention of many researchers in recent years. However, in many cases, the female children of labor having been neglected. In the present paper, it has been attempted to investigate the lived experience of female children of labor using a qualitative research method and conducting phenomenological studies. To this end, in-depth qualitative interviews were conducted with 23 girls of 6 to 16 years of age who had the lived experience of both working and living on the street. The research findings show that the girls’ perception and description of work on the street and the understanding of their narratives can be categorized into four main themes: “Contextual and ethnic characteristics”, “Typology of daily activities based on gender”, “Spatial domains of work”, and “Skills and techniques”. The research findings also show that the backgrounds and contexts of girls’ work on the street can be categorized into the following four categories: “Living in disintegrated families”, “Poverty and helplessness”, “Girls’ labor as support for the family”, and “The double exploitation and strict control of female children of labor”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children of Labor
  • Female Children of Labor
  • Life on the Street
  • Gender
  • ethnicity
-      Adorjan, M. Christensen, T. Kelly, B. & Pawluch, D. (2012). Stockholm Syndrome as Vernacular Resource.  The Sociological Quarterly, 53(3), 45444.
-      Alam, I. M. Amin, S. & Rives, J. M. (2015). A Doublehurdle Analysis of the Gender Earnings Gap For Working Children in Bangladesh. The Journal of Developing Areas, 49(4), 4158.
-      Bakhshande, M & Nikpourqnavati, L. (2016). Every Street Pavement is Made of Gold (Introduction to the Sociology and Psychology of Street Children). Tehran: Jameeshenasan publication, [in Persian].
-      Budlaii, H. (2016). Phenomenological Research Methodology. Tehran: Jameeshenasan publication, [in Persian].
-      Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. London: Sage.
-      Flick, O. (2008). An Introduction to Qualitative Research; translated into Persian by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing, [in Persian].
-      Fouladiyan, M. Toosi Far, J. Vaziri, S. (2016). Narrative Research of Children Resorting to Child Labor in the City of Mashhad. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 5(3), 485510. doi: 10.22059/jisr.2016.60089
-      Hosseini, S. H. (2007). Children on the Street. Salman Publications: First Edition, [in Persian].
-      Imani. N, Nercissians. E, (2013). Anthropological Study of Street Worker Children in Karaj. Journal of social problems of Iran, 2(1), 732.
-      Kashefi Esmaeilzadeh, H. (2000). A Survey of the Status of Street Children in Mashhad. M.Sc. Criminal Law and Criminology, University of Tehran.
-      Mills, M. (2017). ‘The Voices of Street Educators Working for the Successful Trajectory of Girls in Street Situations: A Rightsbased Approach’. Doctoral dissertation, Columbia University.
-      Mohammadpoor. A. (2013). Qualitative Research Method Counter Method (1). Jameeshenasan publishing, [in Persian].
-      Niazi, M. (2008). Street Children. Tehran: Samenolhajj Publications, [in Persian].
-      Pham, T. L. & Byström, I. (2016). Can Gender Make a Difference? A Minor Field Study on the StreetConnected Children in the Gambia.
-      Salimi, A & Davari, M (2006). Sociology of Deviance. Ghom: Research Institute of Hawzah and University(RIHU), [in Persian].
-      Samimifard, Z. Tajmazinani, A. (2016). Corporate Social Responsibility towards Children Involved in Child Labor in Tehran: A Case Study of Urban Management Partner Corporations.  A Research. Journal on Social Work, 2(7), 77120. doi: 10.22054/rjsw.2016.8097
-      Shahraki, M. Ghaderi, S. (2012). Survey of Child Workers Decide to Employment and Education in Iran. Quarterly Journal of Qualitative Economics, 9(4), 5789. doi: 10.22055/jqe.2012.12292
-      Taib, N. I. & Ahmad, A. (2018). Traumatic Events among Street Working Boys and Matched Schoolboys in Duhok.  Acta paediatrica.
-      Tovote, K. E. & Maynard, A. E. (2018). Maya Children Working in the Streets: Value Mismatches from the Village to the Street Setting.  International Journal of Psychology, 53, 3443.