دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
جنبش دانشجویی و چارچوب‌بندی اعتراضات سیاسی

عباس خورشیدنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2022.62212.2419

چکیده
  پژوهشگرانی که بر عاملیت کنش‌گران در فرایند پیروزی انقلاب تاکید دارند، توضیح می‌دهند که چگونه انقلابیون با بسیج افراد و منابع در اختیارشان، پایه‌های قدرت و مشروعیت نظام سیاسی حاکم را متزلزل می-کنند. از این چشم‌انداز یکی از مسایلی که باید مورد تامل قرار گیرد، شیوه‌های بسیج نیروها و منابع برای رسیدن به پیروزی است. این نوشتار در پی ...  بیشتر