دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم‫پذیری دکتر احمد محمدپور
دوره 17، شماره 48 ، خرداد 1389، ، صفحه 73-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.874

چکیده
  چکیده با توجه به تسلط تاریخی روش‫شناسی اثباتی‎ـ کمّی بر بخش عمده‫ای از نظریه وروش در علوم‏اجتماعی، غالباً چنین تصور شده که روش‫های کیفی فاقد ساختار و رویه‫های منظم بوده و از اصول تعریف‏شده و کلاسیک روش‫های کمّی اثباتی تبعیت نمی‫کنند. بر این مبنا، فرض شده است که نتایج و استدلال‏های مبتنی بر آن چندان متقن و قابل‎ اعتماد ...  بیشتر