دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
رابطه سرمایه ‌فرهنگی و گرایش جوانان به مد (تفاوت بین دختران و پسران)

طاهره قادری؛ سپیده رضایی

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.722

چکیده
   طاهره قادری*   سپیده رضایی**                   تاریخ دریافت: 20/11/92                       تاریخ پذیرش: 5/11/93چکیدههدف این تحقیق شناخت رابطه بین سرمایه‌فرهنگی و ابعاد آن و گرایش به مد است و این که دختران و پسران از این لحاظ چه تفاوتی با هم دارند؟ برای پاسخ به این سوال ...  بیشتر