دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
کارکردها، اشکال و معانی نمایش‌های شادی‌آور زنانه در دوره‌ی قاجار

عسل عصری ملکی؛ محمود عزیزی؛ کاظم شهبازی

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، ، صفحه 186-219

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.38777.2016

چکیده
  مقاله­ی پیش رو به‌منظور تحلیل جامعه­شناختی سه گونه از نمایش­های شادی­آور زنانه­ در دوران حکومت قاجار انجام شد. گونه­های مذکور شامل: نمایش­های انتقادی و سنتی، نمایش‌های انتقادی-اجتماعی (مردان هوسران) و نمایش­های اجتماعی (نبودن امنیت اقتصادی) بود. دو یا سه مورد از نمایش­های هر گروه، معرفی و ارزیابی شدند. یکی از طرق واکاوی ...  بیشتر