دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
الگوهای مختلف ارائه پیام‌های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تأثیر الگوهای مختلف ارائه پیام‌های سلامت تلویزیون ...- هادی خانیکی - حبیب راثی تهرانی

هادی خانیکی؛ حبیب راثی

دوره 23، شماره 73 ، شهریور 1395، ، صفحه 33-61

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.7208

چکیده
    طراحی پیام‌های سلامت مقوله‌ای میان‌رشته‌ای است که از حوزه ارتباطات سلامت سرچشمه ‌گرفته است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته‌ایم، سنجش میزان تأثیر الگوهای مختلف ارائه پیام‌های سلامت بر مخاطبان تلویزیون است. پرسش مهم مقاله این است که چگونه رسانه‌ای مانند تلویزیون از طریق الگوهای متفاوت ساختاری تولید و پخش پیام‌ها و اطلاعات ...  بیشتر