دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. رسانه‌های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین

هادی خانیکی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، ، صفحه 139-188

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.6821

چکیده
  در این مقاله رسانه‌های شهروندی و نقش آنها در شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین و فضای گفت‌وگویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خلال مباحث نظری شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین در بعد نظری و وابستگی آن به یک رسانه فراگیر و متکثر مانند: اینترنت مطرح و سپس سیر تطور و شکل‌گیری رسانه‌های شهروندی و جایگاه آنها در زیست‌بوم جدید رسانه‌ای مورد ...  بیشتر