دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
ارزیابی توسعه پایدار شهر بوشهر از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی با استفاده از شاخص EF

محمدحسین سرایی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، ، صفحه 38-81

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6811

چکیده
  ناپایداری توسعه جوامع بشری در دو قرن اخیر و پیامد­های زیان­بار آن، که تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف می­باشد، رهیافت توسعه پایدار را به عنوان مهمترین موضوع دهه آخر قرن بیستم، مطرح می‌سازد. پایداری شهری نیز به عنوان شاخه­ای مهم در این مفهوم، پدیده­ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها عوامل اقتصادی، ...  بیشتر