دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی و نقد نظریات پیرامون کشورهای غنی از منابع طبیعی

مهدی امیدی

دوره 28، شماره 94 ، آذر 1400، ، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.66795.2500

چکیده
  این مقاله به بررسی نظریاتی می‌پردازد که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غنی از منابع طبیعی شکل گرفته‌اند. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین گفتمان‌ها و نظریات دولت رانتی، بیماری هلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تلاش داشته‌اند ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها را بررسی نمایند مورد تحلیل ...  بیشتر

بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 13-37

چکیده
  در این مقاله به بررسی و نقد برخی ازتبیین های انقلاب اسلامی پرداخته شده است،که شامل نظریه های جامعه توده وار، نظا منوین جهانی، نوسازی شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصی دولت، ضعف دستگاه سرکوب شاه، آسیب پذیری دولت رانتی، گفتمان و نظریه عرفانی می باشد. شیوه کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی مطرح شدهدراینآثار،پرداخته ...  بیشتر