دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران

مهرناز امین آقایی

دوره 15، شماره 41 ، شهریور 1387، ، صفحه 87-123

چکیده
  در دو دهه اخیر، معضل بیکاری همواره یکی از چالشهای اصلی دولت ایران بوده است. رشد جمعیت ایران در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۴ درصد برآورد شدهاست. از سال۱۳۷۶، متولدین دوره انفجار باروری دهه ۵۵ تا ۶۵ پا به سن اشتغال گذاشتند و تا به امروز آخرین گروه های آن وارد بازار کار می شوند .به دلیل انباشته شدن تعداد بیکاران از سالهای قبلی و محدودیت ...  بیشتر