دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی از اخبار تلویزیون (تحلیل محتوای اخبار ساعت ۲۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران)

غلامرضا محمدی مهر؛ علی سمیعی

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 101-124

چکیده
  مقالة حاضر، خلاصه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که در آن، اخبار شبکه اول سیما به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته . هدف اصلی پژوهش شناخت ساختار و شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی به لحاظ رعایت بی طرفی یا جانبداری در ارائه اخبار است. در این پژوهش به منظور تبیین بخش خبری ساعت 21 سیما و به طور عام تر سیستم اطلاع رسانی صدا و سیما ...  بیشتر