دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده در بازسازی مناطق آسیب دیده

محمد زاهدی اصل

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 145-174

چکیده
  پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده اردبیل در بازسازی مناطق آسیب دیده، طراحی و با سفارش و تأمین اعتبار دانشگاه علامه طباطبایی در سال های ۱۲۷ - ۱۲۷۷ اجرا شده است. در بیان مشکل و چارچوب نظری آن، پدیده «مشارکت » به منزله یکی از مشخصه های مربوط به «توسعه» در کنار چند شاخص دیگر مرتبط با همین حوزه، از ...  بیشتر