دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. آگهی خدمت عمومی؛ ظرفیتی ناشناخته در ارتباطات توسعه

محمدمهدی فرقانی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 85-110

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله، و آگهی های خدمت عمومی، است که مقوله ای نسبتاً تازه و ناشناخته در ارتباطات و تبلیغات توسعه ای به شمار می آید. آگهی خدمت عمومی، ماهیتی توسعه ای دارد با متضمن سود یا نفع مادی و شخصی برای صاحب آگهی نیست، محتوای آن را «آموزش» و «اطلاعات» تشکیل می دهد و در طراحی و ارائه آن، از شیوه های روزنامه نگاری و تبلیغات ...  بیشتر