دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مدلسازی معادله ساختاری ( SEM) : :آشنایی با کاربردهای برنامه لیزرل (LISREL) در تحقیقات اجتماعی

محود شارع پور

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 204-231

چکیده
  به اعتقاد بسیاری از محققان ، مدل لیزرل در ترکیب با شیوه های اقتصاد سنجی و روان سنجی توانسته به این انتقاد کلاسیک از تحقیقات اجتماعی مبنی بر ناتوانی این تحقیقات در ایجاد پیوند میان ساخت نظریه و آزمودن نظریه ، پاسخ قانع کننده ای ارائه دهد. قدر مسلم، آشنایی محققان علوم اجتماعی با این برنامه و توانمندی های آن می تواند دیواری را که محققان ...  بیشتر

ره آورد تئوری در تحقیق: نقدی بر تحقیقات اجتماعی در ایران"

ابراهیم پاشا

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1377، ، صفحه 1-16

چکیده
  در این نوشتار، در پاسخ به این سئوال که در هدایت یک تحقیق علمی چه ضوابطی را باید رعایت کرد و در جامعه شناسی، تحقیقات تا چه حدی خود را ملزم به رعایت اینگونه ضوابط میدانند، نکاتی چند شرح شده است. نخست آن که با توجه به ساختار و کارکردی که توری از آن برخوردار است، حضور تئوری در فرآیند شناخت علمی پدیده ها در واقعیت، امری الزامی ارزیابی شده ...  بیشتر