دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. برنامه ریزی جنسیتی بر پایه واقعیت ها

ژاله شادی طلب

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 1-32

چکیده
  اهمیت برنامه ریزی جنسیتی در تواناسازی زنان برای دستیابی به عدالت و برابری با مردان است. به منظور توجیه این موضوع ، نوشتار حاضر به دو بعد از مسئله - ۱) درک تحول در مفاهیم و ۲) بازنگری پیش فرضی های برنامه ریزی - میپردازد. یافته های پژوهشی در جامعه روستایی استان های یزد و آذربایجان غربی نشان می دهند که زنان روستای همراه با مردان « نان آور ...  بیشتر