دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. صنعتی شدن و توسعه دیدگاه های نظری

طاهره قادری

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 218-283

چکیده
  این مقاله دو دیدگاه نظری رقیب را در مورد توسعه بررسی میکند: دیدگاه ساختارگرا و دیدگاه نو لیبرال. هر یک از این دو دیدگاه در زمان های متفاوت نفوذ قابل توجهی در تفکر توسعه داشته اند. محور اصلی تضاد بین دو دیدگاه، نقشی است که دولت باید در توسعه اقتصادی ایفا کند. به نظر ساختارگراها دولت باید در کلیه فعالیت های اقتصادی مشارکت فعالانه ای داشته ...  بیشتر