دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. اثر اشتغال زنان کارگر بر میزان مشارکت زوجین در امور خانواده

عذرا جارالهی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 136-150

چکیده
  خانواده یکی از اساسی ترین و ابتدائی ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغییر شده است. یکی از این تغییرات، شاغل شدن زن در خارج از خانه و دریافت دستمزد بوده که اساساً با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه های خانگی به کارخانه ها پدید آمده است. تغییر در وضعیت اشتغال زن، عامل مهمی در تغییر ساخت ...  بیشتر