دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی جامعه‌شناختی جوک‌‌‌های مرتبط با روابط گروه‌‌‌های اجتماعی در ایران (با تأکید بر جوک‌های تلگرامی سال‌97)

پرنیا رضی پور؛ فرح ترکمان؛ علی رحمانی فیروزجاه

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، ، صفحه 201-232

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.44060.2122

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی جامعه‌شناختی جوک‌‌‌های مرتبط با روابط گروه‌‌‌های اجتماعی در ایران (با تأکید بر جوک‌‌‌های تلگرامی سال 97) می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد: جوک‌ها از نظر بعد اجتماعی حاوی چه پیام‌‌هایی درباره گروه‌های اجتماعی هستند؟ این پیام‌‌ها چه احساساتی را بیان می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با بررسی ...  بیشتر

2. جایگاه تحقیقات در علوم انسانی گذشته، حال، آینده

علامه محمد تقی جعفری

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 285-296

چکیده
  استاد علامه محمد تقی جعفری اگر هویت انسانی با آن عظمت و استعدادها که دارد و در گذشته ما قبل غلبه صنعتگرایی تا حدودی خود را ارایه نموده بود، تا به حال ادامه داشت، ما امروز به جای این بحث، این مسئله را بررسی می کردیم: «تحقیق در ادامه تکامل هویت انسانی ». به هر حال نخستین مسئله ای که ما در این مبحث با آن روبرو هستیم، تعریفی ولو به طور ...  بیشتر