دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم‌آباد:

مهدی طالب

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، ، صفحه 49-84

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6889

چکیده
  هدف این پژوهش شناختابعاد، اولویت­ها و تاکیدهای توسعه اجتماعی در شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم­آبادمی­باشد، که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفیورویکردهای عرفیوتلخیصیبهصورتمشترکانجام گرفته است و مبنای تعیین مضامین و مقوله­های پژوهش نیز مطالعه اکتشافی متن تبلیغاتی کاندیداها ...  بیشتر