دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. تبیین جامعه‌شناختی پدیده هولیگانیسم تماشاگران فوتبال (مورد مطالعه: تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تهران)

احسان رحمانی خلیلی؛ سید میلاد صفویان

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، ، صفحه 123-156

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.43661.2116

چکیده
  خشونت طرفداران و هواداران فوتبال که هولیگانیسم (اوباشیگری) نام دارد، به‌اندازه‌ای جدی و رایج است که برای جامعه نیز معضلاتی حاد به دنبال دارد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که:‌ چه عواملی بر هولیگانیسم در بین تماشاگران فوتبال مؤثر است و به چه میزان؟‌ و از چه مسیری؟ رویکرد پژوهش حاضر اثبات‌گرایی و روش تحقیق از نوع توصیفی ...  بیشتر