دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تاثیر الگوی بنیان‌های اخلاقی بر روی ترجیح سیاسی شهروندان اصفهان

سیدسعید حسن زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مهناز گودرزی

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، ، صفحه 103-124

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.48046.2170

چکیده
  بررسی نگرش سیاسی شهروندان مسأله‌‌ای است که در جامعه ما از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چراکه نگرش‌‌ها مقدمه شکل‌گیری رفتارها و کنش‌های اجتماعی افراد هستند. در این راستا، یکی از عواملی که به نظر می‌‌رسد می‌‌تواند بر روی ترجیحات و نگرش سیاسی شهروندان در موقع انتخابات تأثیر گذارد، بنیان‌‌های اخلاقی هستند. در این راستا، این پژوهش ...  بیشتر