دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی جامعه‌شناختی مسئله‌ اجتماعی آب در ایران با نگرش توسعه‌ پایدار - دکترمحمد تقی سبزه ای-شکیبا کولیوند

محمدتقی سبزه ای؛ شکیبا کولیوند

دوره 24، شماره 77 ، شهریور 1396، ، صفحه 404-433

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7924

چکیده
   این مقاله 3 هدف را دنبال می‌کند: اول، معرفی مسئله‌ی آب و پیامدهای مخربش برای جامعه‌ی ایرانی، دوم، شناخت علل ایجاد کننده‌ی مسئله‌ی آب، و سوم، ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای کاهش آن. این بررسی جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و مستند به تحقیقات و داده‌های تجربی، آمارهای معتبر و نظرات کارشناسان مسایل اجتماعی و محیط‌زیستی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، ...  بیشتر