دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
نقش فرهنگ در اولویت‌بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان ایرانی و آمریکایی

محمدرضا آهنچیان

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، ، صفحه 127-156

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6768

چکیده
  مطالعه اثرات فرهنگ بر زندگی هدفمند به‌ منزله یکی از عوامل مهم سلامت روان‌شناختی افراد، و همچنین عامل مؤثر بر شکل‌گیری هدف‌ها و اولویت‌بندی آن، یک موضوع چالشی و مهیج برای پژوهشگران است. هدف این پژوهش، مطالعۀ نقش فرهنگ در اولویت‌بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی و آمریکایی بود. این پژوهش به روش توصیفی طراحی و اجرا شد. نمونه شامل ...  بیشتر