دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تصویرهــای شهر در فیلم‌های سینمایی ایرانی: 1390- 1309

پرویز اجلالی؛ حامد گوهری پور

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، ، صفحه 229-278

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1285

چکیده
  تصویرهــای شهر در فیلم‌های سینمایی ایرانی: 1390-1309    پرویز اجلالی*حامد گوهری پور**                              تاریخ دریافت: 10/7/93                                 تاریخ پذیرش: 15/2/94 چکیدهاین مقاله بر آن است تا تصویرهای  گوناگون عمده‌ای ...  بیشتر

شناخت نظریه برنامه ریزی و گونه های آن

پرویز اجلالی

دوره 16، شماره 44 ، خرداد 1388، ، صفحه 1-47

چکیده
  در این مقاله کوشیده ام تا تصویری از پیدایش و تحولات نظریه برنامه ریزی به خواننده عرضه کنم. آنچه به نام نظریه برنامه ریزی شناخته می شود در واقع آن بخش از دانش است که به موضوع های اساسی مربوط به انواع برنامه ریزی ها می پردازد. هر چند عمل برنامه ریزی در اتحاد شوروی شروع شد، اما اولین گام ها در جهت ارائه احکام توجیهگر و تبیین کننده اقسام برنامه ...  بیشتر