دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
عوامل مؤثر در تأثیرات فراملی انقلاب اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی

ابراهیم برزگر

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 189-222

چکیده
  ادبیات علمی که در باب انقلاب ها به سه دسته تقسیم می شوند که دسته اول به علل شناسی وقوع، دسته دوم به فرایند شناسی آغاز تا پیروزی و دسته سوم به پیامد شناسی داخلی و خارجی انقلاب ها می پردازند. مقاله حاضر در دسته سوم و حول محور تاثیرات بین المللی انقلاب اسلامی قرار می گیرد. تاثیر گذاری انقلاب اسلامی بر جهان اسلام، واقعیتی است که از سوی صاحبنظران ...  بیشتر