دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. فعال سازی تصورات قالبی تلویحی به شیوه سرنخ دهی

مجید اصغر زاده

دوره 11، شماره 27 ، آذر 1383، ، صفحه 101-119

چکیده
  تصورات قالبی به عنوان یکی از موضوعات اساسی در روانشناسی اجتماعی از طریق مطالعات زمینه یابی به کرات مورد بررسی قرار گرفته اند. به دلیل برخورداری از وجود نا آشکار، این دسته از رفتارهای اجتماعی انسان با به کارگیری شیوه های سنتی سنجش نمود نمی یابند. از آن جایی که تصورات قالبی تلویحی به صورت خودکار بر نگرش افراد اثر می گذارند، فهم پویایی ...  بیشتر