دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون

محمدرضا رسولی

دوره 10، شماره 23 ، آذر 1382، ، صفحه 43-93

چکیده
  این مقاله گزیده ای از یک پژوهش دانشگاهی است که به بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است که شامل ارائه تصویری کمی از ویژگی های مختلف تبلیغات تجاری و همچنین شناسایی سبک های زندگی مورد توجه در تبلیغات مذکور است. برای این منظور از میان ۸۷۵۹ مورد آگهی که در طول سال های ۱۳۷۷ ...  بیشتر