دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی اثر زندان بر زندانی

جعفر سخاوت

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، ، صفحه 1-33

چکیده
  اثر زندان بر زندانی معمولا با بررسی تکرار جرم پس از آزادی انجام میگیرد. در این بررسی اثر زندان بر زندانی از طریق سه متغیر مهم مورد تاکید جامعه شناسان مکتب کنترل مانند گاتافردسون (GottfredSOn) و هرشی(Hirshe) ارزیابی می شود. این سه متغیر که موجب همنوایی زندانی با جامعه می شوند عبارتند از: میزان پیوستگی زندانی با خانواده، با جامعه و تصویر از خود ...  بیشتر