دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری

نعیم بدیعی؛ هوشنگ عباس زاده

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 179-216

چکیده
  مفهوم «اعتماد» مخاطبان به رسانه های خبری از مفاهیمی است که سالهاست مورد توجه پژوهشگران علوم ارتباطات قرار گرفته است. این بررسی که به چگونگی اداراک دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به میزان اعتماد آنان به اخبار داخلی و بین المللی رسانه های خبری توجه دارد، موارد زیر را مطرح میکند: ا- در مورد اخبار داخلی ...  بیشتر