دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. مقایسه فعالیت های تولیدی زنان روستایی در سه منطقه متفاوت از یک اقلیم

ناهید مطیع؛ فریده سرحدی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، ، صفحه 163-177

چکیده
  بشر از دیر باز تحت تأثیر شرایط محیطی و اقلیمی پیرامونش قرار گرفته است. به طوری که بسیاری از فعالیت های تولیدی و حتی اجتماعی اش بر پایه این شرایط شکل گرفته است. البته چنین به نظر می رسد که همراه با پیچیده تر شدن جوامع و پیشرفت علوم و فنون جدید، این رابطه به صورت معکوس در می آید. یعنی انسان با بکارگیری تکنولوژی مدرن، نفوذ و تسلط خویش را بر ...  بیشتر