دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مقایسه انعکاس خبرهای مربوط به کشورهای اسلامی ‌و جهان در شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی:

حسین افخمی

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 148-183

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6878

چکیده
  هدف این پژوهش  که با توجه به نظریه برجسته سازی و ارزش‌های خبری (انحراف و اهمیت اجتماعی) شومیکر و کوهن و روش تحلیل محتوا انجام شده است، بررسی پوشش خبری کشور‌های اسلامی‌و جهان در شبکه‌های تلویزیونی است. جامعه آماری تحقیق، شش ماه برنامه‌های شامگاهی این شبکه‌ها بوده است و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی سیستماتیک ...  بیشتر