دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مطالعه موردی شیوه نمایش خود در کاربران صفحه اجتماعی اینستاگرام

آزاده هاشمی منفرد؛ علی ربیعی

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1396، ، صفحه 194-157

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.12011.1293

چکیده
  ظهور تکنولوژی‌های نوین و استفادۀ گسترده از آن‌ها امکان ارتباطات میان افراد را در فضایی امن فراهم کرده است. این ارتباطات باعث افزایش ورود غریبه‌ها به فضای زندگی خصوصی شده است. اما این فضا واقعی نیست و این کاربران هستند که با توجه به ارزش‌های حاکم بر جامعه، آن گونه از "خود" را به نمایش می‌گذارند که مورد پذیرش و تأیید اطرافیانشان در ...  بیشتر