نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

ظهور تکنولوژی‌های نوین و استفادۀ گسترده از آن‌ها امکان ارتباطات میان افراد را در فضایی امن فراهم کرده است. این ارتباطات باعث افزایش ورود غریبه‌ها به فضای زندگی خصوصی شده است. اما این فضا واقعی نیست و این کاربران هستند که با توجه به ارزش‌های حاکم بر جامعه، آن گونه از "خود" را به نمایش می‌گذارند که مورد پذیرش و تأیید اطرافیانشان در این فضا باشد. در این مطالعه شیوه‌های نمود افراد در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام، با تأکید بر نظریۀ نمایش گافمن و نظریۀ کنش متقابل هربرت مید مورد توجه قرار گرفت. ده پست آخر متعلق به سی کاربر زن و سی کاربر مرد در صفحۀ اینستاگرام مطالعه شد و شیوه‌های متفاوتی که افراد برای نمایش خود در صفحۀ اینستاگرامشان به کار برده بودند، بررسی گردید. با تفکیک و دسته‌بندی این شیوه‌ها به پنج روش رایجی رسیدیم که افراد برای نمایش خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. همچنین بیشترین و پرطرفدارترین نوع بروز خود در مردان و زنان مطالعه شد. ما دریافتیم که چنین نمایشی بیشتر به شناخت ظاهری افراد خواهد انجامید و کمتر می‌توان از این طریق به شناختی عمیق از فرد دست پیدا کرد. همچنین متوجه شدیم که این شیوۀ نمایش تفاوت‌هایی اساسی با مفهوم صحنه‌، که گافمن از آن سخن می‌گوید، دارد. باتوجه به این نوع از نمایش خود نتیجه گرفتیم تبعیض جنسیتی در فضای واقعی (مانند حجاب اجباری) باعث بروز رفتارهای بحران‌زا شده است و همچنین تفاوت خواست‌ها و نادیده انگاشتن این شکل از تحول "خود" به نوعی بحران تازه در جامعۀ آینده منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a case study on presentation of self in Instagram users

نویسندگان [English]

  • Azadeh Hashemi Monfared 1
  • Ali Rabiee 2

1 M. A. of Sociology, University of Tehran

2 Associate Professor of Sociology at Payame Noor University

چکیده [English]

Appearance of new technologies and widespread use of them have made facilities among people in a safe environment; this communication have increased presence of strange people in personal life. But this space is not real and user s present themselves acceptable based on social values. In this study, we have surveyed the ways of present of self in Instagram regard to Goffman's dramaturgical theory and Mead’s social interaction theory. We have surveyed ten last post of 30 women and 30 men in their pages and we have surveyed their different ways that they present theirselves with different features. By categorizing of these, we have achieve to five present methods in this space and we have found the most favorite way of present in this social network, we have found this present help us to recognize others a little and we can’t have a deep recognition. We have realized this presenting stage have basic different from the stage that Goffman had spoken about. it is real that we can change presentation of self in Instagram. because this space have limited propertise for present. Also unfair laws have been created critical behaviors and neglecting this evolution will make new crisis in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new technologies
  • Instagram
  • presentation of self
  • social interaction
  • Crisis