دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مشاهده در حین مشارکت

مرتضی کتبی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1376، ، صفحه 169-192

چکیده
  بی هیچ شکی می توان ادعا کرد که روش «مشاهده در حین مشارکت » که روش اصلی در رشته مردم شناسی محسوب می شود، اصول «عینیت» و « عمومیت پذیری » را در پژوهشی های اجتماعی سست میکند و از این رو روشی منحصر به فرد، ابتکاری و پرتواد است و بهتر از هر روش غربی دیگر برای گردآوری اطلاعات به نیاز ما در جامعه خودی پاسخ می دهد. این روش برای ...  بیشتر

نقش شرق شناسی در استعمار غربی

مرتضی کتبی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، ، صفحه 215-235

چکیده
  «توانا بود هر که دانا بود». این شعاری است که بر سر وزارت آموزش و پرورش ما و هر مدرسه در میهن ما نقش بسته و مایه تحرل و غنای نهاد تربیتی و فرهنگی ما در همه اعصار بوده است. همین اندیشه بود که به فرهنگ ایرانی و اسلامی ما امکان داد تا قرنها در تاریخ معرفت بشریت بدرخشد. در عصر حاضر، وضع دیگر شده و سکه وارونه گشته است؛ البته نه اینکه دیگر ...  بیشتر