دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تأثیر تماشای فیلم‌های خشن بر انگیختگی فیزیولوژیک و احساسات پرخاشگرانه -سیاوش صلواتیان سیدمحسن بنی هاشمی کاثوم محمدی

سیاوش صلواتیان؛ سید محسن بنی هاشمی؛ کلثوم محمدی

دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، ، صفحه 239-275

چکیده
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با هدف بررسی تأثیرات تماشای فیلم‌های خشن بر انگیختگی فیزیولوژیک و احساسات پرخاشگرانه دانشجویان دانشگاه‌های تهران است. برای این منظور از یک طرح آزمایشی «گروه کنترل تنها با پس‌آزمون» استفاده شد. از میان دانشگاه‌های تهران به روش نمونه‌گیری دردسترس دانشگاه صداوسیما و از بین دانشجویان این دانشگاه ...  بیشتر