دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
زمینه‌ها و پیامدهای گرایش جوانان به ورزش بدن‌سازی: مطالعه‌ای در شهر شیراز

مجید موحد؛ محسن آرامش پور

دوره 28، شماره 93 ، شهریور 1400، ، صفحه 169-197

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2022.64136.2449

چکیده
  بدن انسان به‌طور عام و جذابیت جسمانی به‌طور خاص یکی از موضوعاتی که در دنیای امروز تحت تأثیر رسانه‌های ارتباطی جدید، رشد فرهنگ مصرفی و شکل‌گیری گفتمان‌‌‌های مدرن و پست‌مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده است و از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده روابط بین افراد به شمار می‌رود. تحقیق با پژوهش کیفی و راهبرد نظریه زمینه‌ای انجام شده است. داده‌ها ...  بیشتر