دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مطالعه زمینه‌های ارتکاب جرم با تأکید بر تجربه زیسته زنان زندانی

مرضیه ابراهیمی؛ محبوبه گودرزی

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 135-166

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.64100.2448

چکیده
  مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف مطالعه زمینه‌های ارتکاب جرم در زندگی زنانی انجام پذیرفته که مرتکب جرم شده و سابقه حضور در زندان را داشته‌اند. بر این اساس در این تحقیق با 18 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند مصاحبه‌های عمیق کیفی انجام شده است. تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌های انجام شده نشان داد که زنان مصاحبه‌شونده در ...  بیشتر