دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
رابطه هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی (مقایسه دو گروه دانشجویان شیعه و سنی در دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی

مهناز کرمی؛ مریم قاضی نژاد؛ منصوره اعظم آزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.60603.2387

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی با در نظر گرفتن متغیر واسط فاصله اجتماعی در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سنی انجام شده است. نمونه آماری شامل 279 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم اجتماعی سه دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران و شهید بهشتی است، که دانشجویان سنی به شیوه گلوله‌برفی و دانشجویان ...  بیشتر