دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به دروغ‌گویی در بین دانشجویان

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 167-198

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.61611.2403

چکیده
  پژوهش باهدف «بررسی گرایش دانشجویان به دروغ‌گویی» می‌باشد. روش پژوهش، پیمایش و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1398 با حجم نمونه 375 نفر به روش طبقه‌ای به‌دست آمد. شیوه گردآوری با استفاده از پرسشنامه می‌باشد. برای محاسبه‌ی ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری از روش آلفای کرونباخ و برای اطمینان از اعتبار ...  بیشتر