دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. کتیره چینی (کتیرا چینی) یا کتیره زنی (کتیرا زنی) در کوهمره جروق

علی مددنوروزی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 269-293

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1240

چکیده
  چکیده روستا‌ها واحد‌های همگن اجتماعی، اقتصادی و طبیعی هستند که فعّالیّت‌شان عمدتاً در بخش کشاورزی است در حالی که در بخش‌های دیگر از جمله اشتغال غیررسمی ‌شبه کشاورزی نیز امکان توسعه و محرومیت زدایی از روستاها وجود دارد. توسعه روستایی و ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فعّالیّت‌های اقتصادی فراموش شده می‌تواند زمینه ...  بیشتر