دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
معرفی گیاهان خودروی خوراکی کوه‌گیلویه‌وبویراحمد

یعقوب غفاری؛ منصوره رضوی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-122

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1236

چکیده
         این مقاله باهدف جلب توجه مسؤلین کشوری و استانی و همچنین ساکنین استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد بویژه طرفداران محیط زیست نسبت به خطری که گیاهان خودروی منطقه را مورد تهدید قرار میدهد تهیه گردیده است .      ابزار تحقیق مشاهده و مصاحبه و منابع مکتوب بوده است.      ادامه زندگی مردم کوچ رو وابسته به ...  بیشتر