دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی تطبیقی برنامه‌های رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران

نادر سالارزاده؛ عادل هاشمی نجف آبادی

دوره 21، شماره 65 ، شهریور 1393، ، صفحه 49-81

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.479

چکیده
  چکیده برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی از جمله بخش‌های مهم برنامه­های توسعه می­باشد. در این تحقیق با دیدی انتقادی مواد قانونی و برنامه‌های رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و سه برنامه توسعه کشور (83-1368) مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نتایج آن با توجه به رویکردهای رفاه اجتماعی تجزیه و تحلیل شده­اند تا میزان انطباق برنامه‌های توسعه با اصول ...  بیشتر