دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
هستی‌شناسی بنیادین هایدگری و جامعه‌شناسی‌شناختی

علی فتوتیان؛ مهدی صدفی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.55711.2293

چکیده
  دانش نوپای جامعه‌شناسی شناختی از بینارشته‌ای­ های علوم شناختی است. بیشتر پژوهش‌ها در این حوزه شناختی معطوف به ارتباط آن با روان‌شناسی شناختی و علوم مغز و اعصاب است. ازاین‌رو جایگاه جامعه‌شناسی شناختی ذیل رویکردهای اساسی علوم شناختی تعریف می‌شود. مقاله حاضر به دنبال بازگشت به بنیادهای نظری و فلسفی جامعه‌شناسی است تا نقش جامعه ...  بیشتر