اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی فرهادی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/479449/?lang=fa-ir
farhadi_kaveh2000yahoo.com