اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر ابراهیم اخلاصی

جامعه شناسی استادیارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6225787/?lang=fa-ir
eb.ekhlasigmail.com