اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد زاهدی اصل

مددکاری و خدمات اجتماعی استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9692796/?lang=fa-ir
zahedi2010yhoo.com